โครงการคาราวานสื่อจากพี่สู่น้องถึงห้องเรียน

โครงการคาราวานสื่อจากพี่สู่น้องถึงห้องเรียน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์ ให้เป็นครูดี คนดี ความรู้ดี และสุขภาพดี สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ปีพ.ศ. 2554 กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ และ การเตรียมความพร้อมนักศึกษา ทั้งด้านการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาการ ตามมาตรฐานความรู้และวิชาชีพแล้ว ยังต้องมีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูซึ่งเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ในการปฏิบัติงานสถานการณ์จริง รวมทั้งมีกระบวนบ่มเพาะความเป็นครูในทุกชั้นปี

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH