บุคลากร

Jurairat Ardkae

ประธานสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท

ดร. จุไรรัตน์ อาจแก้ว

วุฒิการศึกษา:ปร.ด. วิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555

วท.ม. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544

สาขาที่ถนัด: วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541

E-mail: jurairat.ard@lru.ac.th
Website:http://eda.edu.lru.ac.th/th/jurairat_ard/

Chaowin Yai

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท

ผศ.ดร.เชาว์ อินใย

วุฒิการศึกษา: กศ.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547

ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533

สาขาที่ถนัด:วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก 2526

E-mail:chowin.yai@lru.ac.th
Website:http://eda.edu.lru.ac.th/th/chowin_yai/

Jutamas SriJamnong

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท

ผศ.ดร. จุฑามาส ศรีจำนงค์

วุฒิการศึกษา:กศ.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555

ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2549

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูเลย 2536

สาขาที่ถนัด:ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูเลย 2536

E-mail: jutamas.sri@lru.ac.th
Website:http://eda.edu.lru.ac.th/th/jutamas_sri

Phattharaphon Ketsang

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท

รศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข์

วุฒิการศึกษา:กศ.ด. การทดสอบและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546

กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539

กศ.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537

ค.บ. วิชาเอกคหกรรม วิชาโทภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูพระนคร 2553

สาขาที่ถนัด:ค.บ. วิชาเอกคหกรรม วิชาโทภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูพระนคร 2553

E-mail: phattharaphon.ket@lru.ac.th
Website:http://eda.edu.lru.ac.th/th/phattharaphon_ket/

Anupum Khamyang

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท

ดร.อนุภูมิ คำยัง

วุฒิการศึกษา:ศษ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549

กศ.ม. การวิจัย และสถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552

ปร.ด. วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2560

สาขาที่ถนัด:ปร.ด. วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2560

E-mail: anupum.kha@lru.ac.th
Website:http://eda.edu.lru.ac.th/th/anupum_kha/

Sathirawan Sombat

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท

ผศ.ศถิรวรรณ สมบัติ

วุฒิการศึกษา:

วท.ม. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539

วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2534

สาขาที่ถนัด:วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2534

E-mail:sathirawan.som@lru.ac.th
Website:http://eda.edu.lru.ac.th/th/sathirawan_som/

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH