บุคลากร

ประธานสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขุม พรมเมืองคุณ

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2555

กศ.ม. บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2532

กศ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 2528

สาขาที่ถนัด:

E-mail: 

Website: 

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.สุชาติ บางวิเศษ

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553

กศ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2542

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูเลย 2537

สาขาที่ถนัด:

E-mail: 

Website: 

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดินาภรณ์ นันที

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555

วท.ม. . วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูเลย 2559

สาขาที่ถนัด:

E-mail: 

Website: